การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยปกติประชาชนจะเข้ามารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า และการทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยกรมการปกครองได้เน้นย้ำอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ยกระดับการให้บริการรูปแบบใหม่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ภายใต้โครงการ "10 Flagships to DOPA New Normal 2021"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในหลากหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

กรมการปกครองจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วทำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด


ทั้งนี้กรมการปกครองได้เล็งเห็นว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิม และผู้พิการบางคนบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ อย่างไรก็ตาม การเข้ามารับบริการทำบัตรใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภออาจเกิดความไม่สะดวก และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เสียสิทธิในการได้รับประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าว กรมการปกครองจึงมีนโยบายการลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้แก่ กลุ่มเปราะบางดังกล่าว ทุกอำเภอทั่วประเทศ
การออกพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอและศูนย์บริหารการทะเบียนภาคในพื้นที่
สำหรับครั้งนี้ได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ที่ จ.สุพรรณบุรี โดยนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า เมื่อได้รับนโยบายจากกรมการปกครองให้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ให้แก่กลุ่มเปราะบาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้วางแผนการดำเนินการด้วยการให้ลูกจ้าง Tambon Smart Team ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจจำนวนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เมื่อสำรวจแล้วพบว่า อำเภอเมือสุพรรณบุรีมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 481 ราย หลังจากนั้นได้กำหนดแผนลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 ในการทำแผนการลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 20 ตำบล

กรมการปกครองจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วทำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด

ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่จากฝ่ายทะเบียนของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 โดยรถโมบายล์เคลื่อนที่ จะดำเนินการติดตั้งระบบการให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกประการยกเว้นในกรณีที่กลุ่มเปราะบางมีข้อจำกัดโดยสภาพร่างกาย เช่น ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ ไม่สามารถยืนถ่ายรูปได้ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบก็จะดำเนินการหมายเหตุในระบบและสแกนนิ้วหัวแม่มือเพื่อขอยกเว้นตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ระบบกำหนด เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดทุกราย โดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ครบตามเป้าหมายที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จำนวน 481 ราย ผลการปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 100
ยายเส็ง สวนศรี วัย 92 ปี หนึ่งในประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ อาศัยใน ตำบลศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี กล่าวด้วยความตื้นตันว่า "ดีใจมากเลยที่นายอำเภอสุพรรณบุรีมาถึงบ้าน มาช่วยทำบัตรประชาชนให้ยาย ขอขอบคุณขอบใจ ยายจะได้รับสิทธิเหมือนกับคนอื่นเค้า บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง ขอให้เจริญๆ นะทุกคน " ยายเส็งยิ้มอย่างดีใจและมองบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ทางอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายอำเภอเมือง ได้มาให้บริการจัดทำบัตรประชาชนถึงบ้านพักอาศัย ที่อยู่ไกลจากตัวอำเภอเมืองกว่า 20 กิโลเมตร

สำหรับบัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นเอกสารสำคัญอันดับแรกในการแสดงถึงการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของประชาชนชาวไทยในประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด มีความสำคัญยิ่งต่อการขอรับสิทธิตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการที่สำนักทะเบียนได้ ถือเป็นการยกระดับการบริการให้ประชาชน เข้าถึงบริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ตามแนวทางของโครงการสำคัญของกรมการปกครอง พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

กรมการปกครองจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วทำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด

กรมการปกครองจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วทำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด