ลุงป้อม ถกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สั่งดูแลบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความยั่งยืน และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ทุกมิติอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นาย สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความยั่งยืน และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรม อย่างเร่งด่วน ให้ ศอ.บต. ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิด และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง. ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเรื่องนี้ เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประชาชนที่ส่วนใหญ่ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเป็นการเร่งด่วน ส่วนในการจัดการปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเกิดจากน้ำเช่น น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและน้ำแล้ง ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดำเนินการให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาสุขอนามัยแม่และเด็กเป็นเรื่องสำคัญและเป็นรากฐานการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ขอให้กระทรวงสาธารณสุข, ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน