กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเครื่องแนวทางลด " อ้อยไฟไหม้" ส่งเข้าระบบการผลิต เพื่อสกัดปัญหาฝุ่นละอองจากไฟไหม้ ชูมาตรการจูงใจเกษตรกร ทั้งให้ราคาอ้อยสด ในเกณฑ์ที่สูงกว่าราคาอ้อยไฟไหม้, จัดหาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุน และ สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรอ้อยสดเท่านั้น

กระทรวงอุตฯผุด3แนวทางกระตุ้นเกษตรกรตัดอ้อยสด9  พฤศจิกายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า   การลดเผาอ้อย   และสนับสนุนให้เกษตรกร   หันมาส่งผลผลิตอ้อยในรูปแบบของ การตัดอ้อยสดส่งให้กับโรงงาน  อันเป็นแนวทางหนึ่งต่อการลดมลพิษจากฝุ่น  สำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 ได้เตรียมมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสด  ลดการเผาอ้อย    ประกอบด้วย 

 1. ส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้    เพื่อลดอ้อยไฟไหม้ ที่ส่งเข้าระบบการผลิตให้เหลือร้อยละ 20   2. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อย ยืม จำนวน 112 เครื่อง   กระจายไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 4    เพื่อใช้ในการตัดอ้อยสด 3. สนับสนุนนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ด้วยการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  มีมติให้ความเห็นชอบ หักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาท  เพื่อนำเงินจำนวนนี้ รวบรวมเป็นกองทุน จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทุกราย ,ผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด มีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ เป็นการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสด โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดกรอบวงเงินการช่วยเหลือต่อไป   นายสุริยะ กล่าว

กระทรวงอุตฯผุด3แนวทางกระตุ้นเกษตรกรตัดอ้อยสด


อนึ่งในระบบการผลิต    การเผาอ้อยก่อนตัด  เนื่องจากลักษณะพื้นปลูกที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถตัดอ้อยเข้าทำงาน  ,การที่เกษตรกรได้รับโควต้าจากโรงงานน้ำตาล ทำให้ต้องรีบเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งโรงงานให้ทันเวลา  เมื่อหาแรงงานตัดอ้อยสดไม่ได้ จึงใช้การเผาไร่อ้อย เพื่อให้ตัดได้ทันตามกำหนด ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายก็ตาม สำหรับการเผาอ้อยก่อนตัด 

นอกจากจะสร้างปัญหาฝุ่นละออง  ยังมีผลให้ให้อินทรียวัตถุในดินลดลง ดินทึบแน่นขึ้น ดินไม่อุ้มน้ำ การเผาอ้อย ยังทำให้ไร่อ้อยไม่มีใบคลุมดิน วัชพืชขึ้นได้ง่าย เพื่อมาแย่งอาหารของอ้อย ทำให้ตออ้อยแคระแกร็น    การส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน  คุณภาพอ้อย   จะมีความหวานของอ้อยลดลงวันละ 2.3% ขณะที่การตัดอ้อยสดความหวานจะลดลงวันละ 1.6%   
กระทรวงอุตฯผุด3แนวทางกระตุ้นเกษตรกรตัดอ้อยสด