"สุกิจ อัตโถปกรณ์" แถลงผลงานสภาฯ 3 เดือน ผ่านกฎหมาย 4 ฉบับ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยภาคประชาชนมี 28 ฉบับ แต่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาสมัยหน้า ส่วน ส.ส.มีการหารือปัญหาประชาชนนับพันเรื่อง

(25 กันยายน 2563) นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร แถลงสรุปผลงานการประชุมสภาฯ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2563 มีการประชุม ส.ส. 30 ครั้ง ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 4 ครั้ง โดยร่างพระราชบัญญัติที่สภาฯพิจารณาเสร็จแล้ว 4 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณา 4 ฉบับและรอการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนต่างๆ 68 ฉบับ ซึ่งจะยกไปพิจารณาในสมัยประชุมต่อไป ทั้งนี้ ส่วนร่าง พ.ร.บ. ที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด3 หรือหมวด4 ของรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ28 ฉบับ เมื่อพิจารณาขั้นตอนต่างๆแล้ว ถ้าถูกต้องก็จะได้บรรจุในสมัยประชุมต่อไป ส่วน พ.ร.ก.ได้รับการอนุมัติจำนวน4 ฉบับ สำหรับญัตติมีญัตติของเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 จำนวน 1 ญัตติ ญัตติที่สภาฯพิจารณาเสร็จแล้ว182 ญัตติ ญัตติที่รอการพิจารณา144 ญัตติ ซึ่งจะนำไปพิจารณาในสมัยประชุมหน้าเช่นกันนอกจากนี้ ยังมีรายงานของคณะกรรมาธิการที่สภาพิจารณาเสร็จแล้ว 14 เรื่อง กระทู้ถามสดด้วยวาจา 24 กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปที่ถาม ตอบในสภา 29 กระทู้ ตอบในราชกิจจานุเบกษา 52 กระทู้ กระทู้แยกเฉพาะตอบในห้องกระทู้ถาม 47 กระทู้ และโอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา 15 กระทู้ ส่วนข้อปรึกษาหารือที่ส.ส.ขอหารือในที่ประชุมจำนวน 1,365 ข้อหารือ รวมทั้งรับทราบรายงานของหน่วยงานต่างๆจำนวน28 เรื่องนพ.สุกิจ ยังกล่าวว่า ส่วนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการให้ความเห็นชอบของหนังสือสัญญาตามมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญจำนวน 2 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ตามหมวด16 การปฏิรูปประเทศจำนวน 1 ฉบับ ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 1 ฉบับ ญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 6 ญัตติ และไม่ได้รับการบรรจุจำนวน 2 ฉบับ