สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผลคะแนน พรรคอนาคตใหม่ชนะขาดลอยด้วยคะแนน 75,891 คะแนน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 75,891 คะแนน (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด) ทั้งนี้ในเขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 163,343 คน (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามคน) ผู้มาแสดงตนจำนวน 127,832 คน (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองคน) และผู้มาแสดงตนคิดเป็นร้อยละ 78.26