นายกฯเตรียมเปิดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-31 พ.ค. 58 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวสวนผักและผลไม้ให้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
29 เม.ย. -เวลา 14.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ โดยนางสาวเรณู กล่าวว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มให้มีการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนในโครงการ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา และได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมากในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเริ่มจากตลาดกล้วยไม้คุณภาพ เป็นระยะเวลา 42 วัน สร้างมูลค่าการค้ากว่า 10 ล้านบาท ตลาดน้ำวิถีไทย มีผู้เข้าร่วมงานตลอดเวลา 18 วัน กว่าสองแสนคน มูลค่าการค้ากว่า 55 ล้านบาท ตลาดวิถีข้าว วิถีไทย สร้างมูลค่าการค้าประมาณ 7.9 ล้านบาท

สำหรับการจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ นั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้จัดแสดงและจำหน่ายผักผลไม้ไทย ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญได้เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิต คือ เกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าผักผลไม้ไทยอันจะเป็นแนวทางเพิ่มรายได้และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวสวนผักและผลไม้ให้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 17.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณ ดังกล่าว

รัฐบาลเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูตลาดนัดชุมชนบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมจะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไป เพื่อสอดรับกับเป้าหมายที่ได้วางไว้คือ เน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยในด้านต่าง ๆ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนสินค้าและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อฟื้นวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมายาวนาน เป็นการวางแนวทางเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปส่งเสริมและดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป

นางสาวเรณู กล่าวว่า ในเดือนมิถุนายน จะมีการจัดงานไม้ดอก ไม้ประดับและปลาสวยงาน เดือนกรกฎาคม จะเป็นงานสปา นวดแผนไทยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เดือนสิงหาคม จัดงานของขวัญแด่แม่ เดือนกันยายน เป็นงานธุรกิจสร้างสรรค์ เดือนตุลาคม งานเอสเอ็มอี สินค้าดี 4 ภาค เดือนพฤศจิกายน จะจัดงานตลาดนัดวินค้าโอท็อปและช่วงปลายเดือนจนถึงเดือนธันวาคมจะจัดงานขอที่ระลึกแด่พ่อและของขวัญปีใหม่ ทั้งนี้งานทังหมดจะจัดที่ตลาดข้างคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบางให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลของผลไม้ ซึ่งจะมีผลไม้หลากหลายชนิดทยอยให้ผลผลิต ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2558 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยหลักในการจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้สามารถผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและขยายช่องทางการตลาด เพื่อให้สามารถระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ เป็นการช่วยพยุงราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ไม่ให้ราคาตกต่ำ

สำหรับกิจกรรมภายในงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ มีร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน 70 บูธ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การแสดงและจำหน่ายผักและผลไม้ไทยคุณภาพ ส่งตรงจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพจากทั่วทุกภาคของประเทศ โซนที่ 2 จำหน่ายพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล และโซนที่ 3 จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ นอกเหนือจากการจัดแสดงและจำหน่ายผักผลไม้แล้ว ในแต่ละวันจะมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การสาธิตการแปรรูปผลไม้เป็นอาหารนานาชนิด ซึ่งกิจกรรมนี้จะสอดคล้องกับสินค้าเด่นที่จะมาจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ ภายใต้แนวคิด Fruit & Vegetable Art Design ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย