นิด้าโพล เปิดผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนายกฯ ที่ไม่ได้มีที่มาจากส.ส.แต่เห็นด้วยหากส.ว.จะมาจากคนหลากหลายสาขาอาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจเกี่ยวกับข้อเสนอของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง "ที่มา ส.ส.ส.ว.และนายรัฐมนตรี " พบว่า ข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ต้องได้รับความเห็นจาก ส.ส.ในสภาฯ / ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.36 ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเห็นชอบหรือเลือกนายกฯ โดยตรง เป็นการใช้อำนาจผูกขาดจาก ส.ส. มากเกินไป / รองลงมา ร้อยละ 34.58 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง สุดท้ายก็เกิดการทุจริตซื้อเสียงเพื่อให้ได้ตำแหน่ง โดย ส.ส. ควรสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรืออาจเป็นอดีตนักการเมืองเก่า ข้าราชการ นักการเมืองอิสระที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ร้อยละ 2.06 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ส่วนข้อเสนอให้ส.ว.มีจำนวนไม่เกิน 200 คน โดยมาจากการสรรหา 4 กลุ่ม และเลือกตั้งทางอ้อม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.24 เห็นด้วย เพราะ ต้องการให้ ส.ว. มาจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ มากด้วยคุณภาพเกิดความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ หากมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในสัดส่วนที่มากเกินไปหรือทั้งหมด ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตซื้อเสียงเช่นเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.85 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมด หากเป็นการสรรหา อาจมีการใช้ระบบพวกพ้องหรือเกิดการซื้อขายตำแหน่งกัน และ ร้อยละ 9.91 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ส่วนข้อเสนอให้มีส.ส.จำนวน 450 คน แบ่งเป็นระบบเขตเลือกตั้ง 250 คน และระบบสัดส่วน 200 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.74 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ การนับคะแนนระบบเขตเลือกตั้งทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และการมีส.ส. ระบบเขตน้อยลงจะช่วยลดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง รองลงมา ร้อยละ 18.87 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ซึ่งความเห็นยังแตกต่างทั้งเห็นว่า มีส.ส.มากเกินไป และน้อยเกินไป ขณะที่บางส่วนเห็นว่า ควรมีแค่ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดเพียงอย่างเดียว และ ร้อยละ 10.39 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ผลสำรวจครั้งนี้ ทำขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคมที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ 1,261 ตัวอย่าง