ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ประกาศ '55 บิ๊กองค์กรมหาชน' ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

1.69K 118
ป.ป.ช.ประกาศ 55 บิ๊กองค์กรมหาชน ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.61 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นั้น

มีเนื้อหาในการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเนื้อหาของประกาศนี้ได้กำหนดผู้ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเฉพาะในส่วนขององค์การมหาชนนั้นมีมากถึง 55 องค์กร ผู้ที่ต้องยื่นนั้นจะประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ (บอร์ด) ขององค์กรนั้นๆ รวมทั้งผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ และเลขาธิการ

สำหรับ 55 องค์กรมหาชนที่จะต้องยื่นบัญชีนั้น มีรายชื่อดังนี้ 1.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 4.คุรุสภา 5.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 6.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 7.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.สถาบันอนุญาโตตุลาการ 10.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

11.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 12.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 13.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 14.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 15.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 16.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 17.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 18.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 19.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 20.ศูนย์คุณธรรม 

21.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 22.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 23.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 24.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 25.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 26.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 27.สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 28.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 29.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 30.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

31.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 32.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 33.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 34.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 35.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 36.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 37.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 38.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 39.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 40.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

41.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 42.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 43.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 44.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 45.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 46.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 47.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 48.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 49.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 50.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

51.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 52.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 53.หอภาพยนตร์ 54.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 55.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์