เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้เป็นประธานพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ประจำปี 2557 จำนวน 68 รายการ เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาฯ ของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา เพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 7 สาขารวม 68 รายการได้แก่
1.สาขาศิลปะการแสดง อาทิ เค่ง เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงนา แตรวง หนังประโมทัย ฯลฯ2.สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม อาทิ ผ้าทอเกาะยอ รูปหนังใหญ่ งานตีทองคำเปลว ฯลฯ3.สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ นิทานนายดัน ตำนานชาละวัน ตำนานพญากงพญาพาน ตำรานรลักษณ์ ฯลฯ4.สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย อาทิ แนดข้ามส้าว เสือข้ามห้วย อีตัก แข่งเรือ ตีไก่คน ฯลฯ5.สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล อาทิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประเพณีลากพระ การแต่งงานแบบไทย ฯลฯ6.สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล อาทิ ข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ ฯลฯ7.สาขาภาษา อาทิ ภาษาผู้ไทย ภาษามอแกน ภาษาแสก ฯลฯทั้งนี้ หลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญษาฯแล้ว สวธ.จะต่อยอดรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป