svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาล รธน. ชี้กฎหมายเลือก สว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เดินหน้าเฟ้นหา สว.ต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้กฎหมายเลือก สว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ เดินหน้าต่อตามไทม์ไลน์เดิม

18 มิถุนายน 2567 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุม โดยมีวาระพิจารณา เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

กรณีที่ศาลปกครองกลาง ส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ใน 4 มาตราดังกล่าว ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 09.30 น.

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ