svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิด้าโพล" เผยเสียงปชช.ไม่เชื่อร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกลาโหมหยุดรัฐประหาร

"นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบร้อยละ 51.83 ไม่เชื่อ ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม จะช่วยป้องกันการรัฐประหาร ขณะที่ ร้อยละ 61.83 ไม่เชื่อการปฏิวัติปี 57 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย

28 เมษายน 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง "หยุดรัฐประหาร!" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม กับการรัฐประหารในปรระเทศไทย

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร พบว่า 

 • ร้อยละ 51.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 12.52 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 6.72 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 3.20 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในปี 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทย พบว่า 

 • ร้อยละ 61.83 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 3.44 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  "นิด้าโพล" เผยเสียงปชช.ไม่เชื่อร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกลาโหมหยุดรัฐประหาร

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า 

 • ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ
 • ร้อยละ 18.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง
 • ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ
 • ร้อยละ 33.35 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยละ 13.82 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้
 • ร้อยละ 7.79 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก


โดยกลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย
 • ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง


สำหรับอายุของกลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 12.37 อายุ 18-25 ปี
 • ร้อยละ 17.94 อายุ 26-35 ปี
 • ร้อยละ 18.24 อายุ 36-45 ปี
 • ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี
 • ร้อยละ 23.81 อายุ 60 ปีขึ้นไป


นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 95.88 นับถือศาสนาพุทธ
 • ร้อยละ 2.90 นับถือศาสนาอิสลาม
 • ร้อยละ 1.22 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ


สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 36.72 สถานภาพโสด
 • ร้อยละ 60.46 สมรส
 • ร้อยละ 2.82 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่


ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 20.84 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 • ร้อยละ 34.66 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 9.31 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 30.15 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 5.04 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพกลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 9.31 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ร้อยละ 16.95 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
 • ร้อยละ 21.68 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
 • ร้อยละ 10.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง
 • ร้อยละ 16.02 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
 • ร้อยละ 20.31 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน
 • ร้อยละ 5.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา


สถานะรายได้กลุ่มตัวอย่าง

 • ร้อยละ 21.45 ไม่มีรายได้
 • ร้อยละ 18.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
 • ร้อยละ 29.16 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
 • ร้อยละ 12.90 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
 • ร้อยละ 5.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 6.64 ไม่ระบุรายได้