svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โพลเผย ขรก. เบื่อสุดในการทำงาน คือขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก แต่ไม่อยากลาออก

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่อที่สุดในระบบราชการไทย คือขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก ระบบอุปถัมภ์ และเงินเดือนน้อย แต่ไม่อยากลาออก-ย้าย

31 มีนาคม 2567 เพจเฟซบุ๊ก NIDA Poll - นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2567 จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกเบื่อของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่อระบบราชการไทย
โพลเผย ขรก. เบื่อสุดในการทำงาน คือขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก แต่ไม่อยากลาออก

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้รู้สึกเบื่อในระบบหรืองานราชการ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.47 ระบุว่า ขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมายและยุ่งยากซับซ้อน รองลงมา ร้อยละ 31.53 ระบุว่า ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เงินเดือนน้อย ร้อยละ 22.44 ระบุว่า ตัวชี้วัดทั้งหลาย ร้อยละ 20.38 ระบุว่า โครงสร้าง การปกครองหรือสั่งการตามลำดับชั้น ร้อยละ 18.93 ระบุว่า การประสานงานที่ไม่เป็นระบบ ร้อยละ 17.02 ระบุว่า การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิง ความดีความชอบและตำแหน่งที่สำคัญ

 

ร้อยละ 16.49 ระบุว่า การคอร์รัปชันในระบบราชการ ร้อยละ 16.18 ระบุว่า เจ้านาย ร้อยละ 15.73 ระบุว่า ไม่เบื่ออะไรเลย ร้อยละ 14.05 ระบุว่า เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 11.07 ระบุว่า การทำงานแบบผักชีโรยหน้า ร้อยละ 10.23 ระบุว่า การแทรกแซงของนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 8.47 ระบุว่า ลูกน้อง ร้อยละ 7.25 ระบุว่า งานที่มีความเสี่ยงจะผิดกฎระเบียบ และร้อยละ 6.41 ระบุว่า ประชาชนที่ไม่เข้าใจในระบบงาน กฎระเบียบของราชการ

ด้านความศรัทธาต่อระบบราชการไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 49.47 ระบุว่า ค่อนข้างศรัทธา รองลงมา ร้อยละ 22.52 ระบุว่า ศรัทธามาก ร้อยละ 21.53 ระบุว่า ไม่ค่อยศรัทธา ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่ศรัทธาเลย และร้อยละ 0.14 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
โพลเผย ขรก. เบื่อสุดในการทำงาน คือขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก แต่ไม่อยากลาออก

 


 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาออก หรือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 63.04 ระบุว่าไม่อยากลาออกและไม่อยากย้ายหน่วยงาน รองลงมา ร้อยละ 14.89 ระบุว่า อยากลาออกจากหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 13.44 ระบุว่า อยากย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ ร้อยละ 8.32 ระบุว่า ลาออกหรือย้ายหน่วยงานก็ได้ และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
โพลเผย ขรก. เบื่อสุดในการทำงาน คือขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก แต่ไม่อยากลาออก


ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล