svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.เคาะ 2.3 พันล้านบาท ค่าอาหารกลางวัน-นมโรงเรียนเด็กเล็ก

ครม.อนุมัติงบกลางฯ ปี 66 รวม 2,310.26 ล้านบาท สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ อบจ.-เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-สถ. สำหรับไตรมาสที่ 4/66

18 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ ปี 2566) จำนวนทั้งสิ้น 2,310.26 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)" ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

โดย มท. จะนำเงินงบกลางฯ ปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ ไปชำระเป็นค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสำหรับไตรมาสที่ 4 (ห้วงเดือนกันยายน 2566)

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

และมีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จึงส่งผลให้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยรับงบประมาณตรงไม่เพียงพอ

เนื่องจากการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มท. จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารเสริม (นม)

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,310,262,300 บาท จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณได้ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 4 แห่ง 980,000 บาท

2. เทศบาลนคร (ทน.) 20 แห่ง จำนวน 21,603,600 บาท

3. เทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 24,209,500 บาท


4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) [ซึ่งมีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัด อปท. (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณฯ] จำนวน 2,263,469,200 บาท

โดยในการขอรับจัดสรรงบกลางฯ ปี 2566 ครั้งนี้ มท. ได้คำนวณค่าใช้จ่ายจากจำนวนนักเรียนจริงในภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับรายละเอียดรายการเงินอุดหนุน วงเงิน 2,310,262,300 บาท จำแนกเป็น

1. อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย 773,502,400 บาท

2. อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา 1,222,062,400 บาท

3. อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา 314,697,500 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย มท. ได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายไว้แล้ว