svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม. จ่อถกขยายเวลาผ่อนผัน "แรงงานต่างด้าว" แก้ไขปัญหานักบินว่างงาน

08 สิงหาคม 2566
265

ครม.จ่อขยายเวลาผ่อนผันแรงงานต่างด้าว หลังจากประกาศมหาดไทยหมดอายุ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาแก้ไขปัญหานักบินไทยว่างงานและส่งเสริม เพื่อสร้างโอกาสให้สามารถไปทำงานต่างประเทศได้

8 สิงหาคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่มีความร้อนแรง หลังพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทย

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ... พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 ก.ค.2566 หลังจากที่ประกาศผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ว่ายังไม่ได้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการทำเป็นข้อตกลงผ่อนผันระยะยาวในลักษณะข้อตกลง (MOU) ระหว่างประเทศ ต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาให้ความเห็นชอบ

ส่วนวาระอื่นๆ มี ดังนี้

  • สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  • กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติฯ เสนอขอยกเว้นมติครม. เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน
  • ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) พ.ศ. .... และการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์อย่างอื่นของ กสอ. และคณะอนุกรรมการ
  • ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต การดำเนินการของผู้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแล และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
  • ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พ.ศ. ....
  • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริม เพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ ของคณะกรรมาธิการ การแรงงาน วุฒิสภา
  • ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ และป่าเขาพระวิหารบางส่วน ในท้องที่ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
  • ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566     

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Bali  International Choir Festival” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัว และกิจกรรมการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  และนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และงานศิลปหัตถกรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ