svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กกต." แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่

09 มิถุนายน 2566

"กกต." แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ใช้ ผอ.และ กก.เขตชุดเดิม แต่ตั้ง กปน.ใหม่ พร้อมแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งผู้สังเกตุการณ์ร่วมด้วย

9 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ จำนวน 47 หน่วยเลือกตั้ง หลังพบว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 31 หน่วยเลือกตั้ง และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 16 หน่วยเลือกตั้ง โดยการนับคะแนนใหม่ จะใช้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นผู้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  

"กกต." แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่


ซึ่งกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ชุดละ 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 8 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมืองทราบ

"กกต." แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่


พร้อมทั้งแจ้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ 1 คน ต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ 1 ชุด ให้แจ้งรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 1 วัน

นอกจากนี้ต้องจัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ จำนวน 3 ชุด เพื่อปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 1 ชุด

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด แล้วปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด