svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดขั้นตอนรับสมัคร "เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต" เผย "เบอร์ผู้สมัคร" สำคัญไฉน

02 เมษายน 2566

กกต.ดีเดย์ เปิดรับสมัคร"เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต"เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายนนี้ เปิดขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมได้"เบอร์ผู้สมัคร"ก่อน-หลัง สำคัญอย่างไร ติดตามได้ที่นี่

2 เมษายน 2566  ปีกลองสั่นระรัว เริ่มเข้าสู่บรรยากาศการรับสมัคร"เลือกตั้งส.ส." โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดปฏิทินในการรับสมัครรับ "เลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขต" ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ถัดจากนั้นจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง"ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ" ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 

นั่นหมายความว่า  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   

โดยการสมัครรับ"เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต" ในส่วนของกทม. 33 เขต  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำหรับขั้นตอนการสมัครรับ"เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต" ต้องทำอย่างไรบ้างติดตามได้ดังนี้

-กรอกใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อมและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง 

-ลงทะเบียนการรับสมัครโดยลงเวลาในสมุดลงทะเบียนรับสมัคร 

กรณีมีผู้ลงทะเบียนการรับสมัครก่อนเวลาเปิดให้ทำการรับสมัคร (ก่อนเวลา 08.30 น.) ถือว่าเป็นผู้มายื่นใบสมัครพร้อมกัน ผอ.กกต.ต้องดำเนินการดังนี้ 

"ผอ.กกต.เขต จัดประชุมเพื่อดำเนินการตกลงลำดับ การยื่นใบสมัคร ของผู้ที่มายื่นใบสมัครที่มาพร้อมกัน 

หากตกลงกันได้ ให้ยื่นตามลำดับที่ตกลงกันของผู้ที่มายื่นใบสมัคร

หากตกลงกันไม่ได้ ผอ.กต.เขตดำเนินการจับฉลาก

เปิดขั้นตอนรับสมัคร "เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต" เผย "เบอร์ผู้สมัคร" สำคัญไฉน

-ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตามลำดับการลงทะเบียน ต่อ ผอ.กต.เขต โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสาร/ หลักฐานในเบื้องต้น

-ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (เงินสด) ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้สมัครใช้ประกอบเป็นหลักฐานการยื่นใบสมัคร

ผอ.กต.เขต ออกใบรับสมัคร ให้แก่ผู้สมัครเรียงลำดับการยื่นใบสมัคร