background-defaultbackground-default
เปิดชื่อ "5 ตุลาการศาลรธน."เสียงข้างมากให้ "บิ๊กตู่" หยุดปฏิบัติหน้าที่

เปิดชื่อ "5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ให้ "พล.อ.ประยุทธ์" หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

24 สิงหาคม 2565  คณะตุลาการ"ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเอกฉันท์ให้รับคำร้อง ปม "นายก 8 ปี " เพื่อวินิจฉัยตามคำร้อง เผยมติ 5 ต่อ 4 สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

 

สำหรับมติ 5 ต่อ 4 ให้นายกรัฐมนตรีหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน จนกว่าจะมีวินิจฉัยนั้น ผู้ลงมติให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

 

1.นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์

 

2.นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์

 

3.นายจิรนิติ หะวานนท์

 

4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

 

5.นาย​นภดล เทพพิทักษ์

ขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อย 4 เสียง คือ  

 

1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

 

2.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

 

3.นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์

 

4.นายปัญญา  อุดชาชน

 

ทั้งนี้ ตามเอกสารแถลงศาลรัฐธรรมนูญ  ระบุ ผลการพิจารณา  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ( 9 ) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนีไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง 

 

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด