background-defaultbackground-default
‘ชวน’ ขู่ประจาน ส.ส. โดดประชุม เหตุทำสภาล่ม! ซ้ำซาก

‘ชวน’ ขู่ประจาน ส.ส. โดดประชุม เหตุทำสภาล่ม หลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เหตุเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างน้อย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชวน แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ประทับรับฟ้องคดี นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย (พท.) กับพวกรวม 12 คน  ตามที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดี ส่งผลให้นางสมหญิง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 จนกว่าศาลฎีกาฯ จะมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้นจำนวน ส.ส.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้มี 474 คน มีองค์ประชุม 237คน

‘ชวน’ ขู่ประจาน ส.ส. โดดประชุม เหตุทำสภาล่ม! ซ้ำซาก

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว

จากนั้นมีการอภิปรายของ ส.ส.และลงมติมาต่อเนื่อง จนถึงการลงมติในมาตรา 9 เพราะมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอเพิ่มมาตรา 9/1 ถึงมาตรา 9/21

ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมาธิการ ได้ขอปรึกษาที่ประชุมเนื่องจาก ในมาตรานี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอให้ที่ประชุมได้ถามมติ ในมาตรา 9/1 อีกครั้ง และอาจจะขัดกับมาตราอื่นๆ ต่อไป ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการลงมติใหม่  

‘ชวน’ ขู่ประจาน ส.ส. โดดประชุม เหตุทำสภาล่ม! ซ้ำซาก ภายหลังจากนั้น นายชวน ได้สั่งพักประชุมไปประมาณ 40 นาที เพื่อให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยและกรรมาธิการเสียงข้างมาก หารือให้ได้ข้อสรุปว่าจะให้ลงมติในมาตรา 9/1 ใหม่หรือไม่ ผลปรากฏว่าหลังจากกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง องค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ประธานจึงสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 14.05 น. ส่วนใครที่ไม่มา นายชวน แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะขอเปิดชื่อ ให้ชาวบ้านไปถามกันเองว่า ทำไมไม่มาประชุม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ขอปิดประชุม 

‘ชวน’ ขู่ประจาน ส.ส. โดดประชุม เหตุทำสภาล่ม! ซ้ำซาก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด