svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

อธิบดี คพ.เดินหน้าวางงานปี 66 มุ่งหน้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรโปร่งใส

08 สิงหาคม 2565

อธิบดี คพ. เรียกประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานปี 2566 ขอบคุณทุกภาคส่วน ราชการ เอกชน รวมประชาชน เข้าใจการทำหน้าที่ คพ. มากขึ้น ไม่เสียใจ แม้ไม่ผ่านประเมินโปร่งใส ชี้ บกพร่องข้อมูล ไม่ใช่เหตทุจริต ประพฤติมิชอบ ประกาศ มุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องขอบคุณผู้บริหาร รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาลและประชาชนที่เข้าใจการทำหน้าที่ของ คพ. เห็นความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามลพิษให้พี่น้องประชาชนสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการตรวจสอบมลพิษและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรณีบริษัทวิน โพรเสส จำกัด ปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ กระทบพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กรณี บริษัท เอกอุทัย จำกัด ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปล่อยน้ำเสีย ทำให้แหล่งน้ำและน้ำใต้ดินมีสารปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยชาวบ้าน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น

 

ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ คพ. มากขึ้น และจากการที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ปรับโครงสร้างของ คพ. เพิ่มหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วเข้าถึงประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ

แหล่งน้ำปนเปื้อนของเสียจากโรงงานในพื้นที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ก่อนได้รับฟื้นฟู ปี 2563

ภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ก่อนการฟื้นฟูมลพิษ จากขยะและกากอุตสาหกรรม ปี 2559

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้ คพ. เป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน คพ.ต้องเสริมสมรรถนะ พัฒนาบุคลากร สร้างค่านิยม ให้มีความรักและความภูมิใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

 

สำหรับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า คพ.เป็นหนึ่งใน 20 หน่วยงานที่ "ไม่ผ่าน" โดยมีคะแนนรวมลดลงจากปีที่แล้ว 10.19 คะแนน ซึ่งจากการตรวจเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต ปี 2562 - 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 แต่ปี 2565 ได้เพียง 50  คะแนน ทั้งนี้ ไม่ได้มีผลมาจากความไม่โปร่งใสภายในหน่วยงานหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด

 

แต่เกิดจากความบกพร่องในการกรอกรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่ง คพ. มีความตระหนักต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ไม่ได้เสียขวัญหรือกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมจะมุ่งมั่นพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุด

อธิบดี คพ.เดินหน้าวางงานปี 66 มุ่งหน้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรโปร่งใส