svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" อีก 2 เดือน เหตุ"โควิด"ยังระบาด

28 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 19 โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

28 กรกฎาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19 ) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 18 ออกไปจนถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้น และหลบหลีก ภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น

 

ประกอบกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง แม้จะเร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ควบคุมการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายของไตรมาสที่สามของปี 2565

 

ประกอบกับองค์การ อนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ ดังนั้นกรณีจึงยังคงมีความจำเป็นจะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง
 

 

สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อาจเกิดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสและสามารถแพร่โรคได้ ยังคงจำเป็นต้องห้ามดำเนินการ และห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เว้นแต่การจัดกิจกรรมนั้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ที่จะพิจารณาในแต่ละกรณี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์จริงในพื้นที่

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมพ.ศ. 2565 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

อ่าน ราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" อีก 2 เดือน เหตุ"โควิด"ยังระบาด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" อีก 2 เดือน เหตุ"โควิด"ยังระบาด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" อีก 2 เดือน เหตุ"โควิด"ยังระบาด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" อีก 2 เดือน เหตุ"โควิด"ยังระบาด

 

logoline