มีผลทันทีพรุ่งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม คุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ห้ามสูบในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนมีโทษคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้ากรณีที่วันนี้ (16 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ "กัญชา" เป็น "สมุนไพรควบคุม" เด็กวัยเรียนและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชา ถ้าไม่มีแพทย์อนุญาต รวมถึงการห้ามสูบในที่สาธารณะ (อ่านข่าว) 

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข
 

ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม คุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ห้ามจำหน่ายกัญชาให้ ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์ รวมถึงห้ามสูบในที่สาธารณะ

 

บทกำหนดโทษ ผู้ใดที่ใช้กัญชาที่ขัดกับประกาศฉบับนี้ จะมีโทษทางอาญา มาตรา 78  มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ 2565 

 

โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 43(3) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส(Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม 

 

ข้อ 2 ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
(1)การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ 
(2)การใช้ประโยชน์ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
(3)การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 

 

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อที่ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน  

 

ข้อ 4อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ 3 สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์ เป็นเวลาสามสิบวัน
ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565” 

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม