"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "พรรคมติประชา" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เผยเหตุมีจำนวนสมาชิก เหลือไม่ถึงห้าพันคนติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

พรรคมติประชา ไม่ดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน

 

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรรคมติประชาไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

จึงเป็นเหตุให้พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศกกต.กำหนดให้"พรรคมติประชา" สิ้นสภาพความเป็นพรรค

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด