svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ซูเปอร์โพล"เผย ชาวบ้านเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฟื้นตัวหลังรัฐบาลรุกเปิดประเทศ

29 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่น หลังรุกเปิดประเทศ พบชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นตัว ที่น่าสนใจ เผยทุกภาคส่วนพร้อมหนุนนายกฯร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.65   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่น หลังรุกเปิดประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ  โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,139 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังรัฐบาลเปิดประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.2 เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว หลังรัฐบาลเปิดประเทศทั้งเรื่องท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนและการจ้างงาน เป็นต้น

 

ในขณะที่ร้อยละ 28.8 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.4 พอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถบริหารจัดการพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด สู่โรคประจำถิ่น ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศได้ดีติดอันดับต้น ๆ ของโลก ในขณะที่ร้อยละ 26.6 ไม่พอใจ

 

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ การเจริญสัมพันธ์กับนานาประเทศ ระหว่างสถานการณ์โควิด ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่รุกสานสัมพันธ์กับนานาประเทศ ช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน  เช่น ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 25.1 ไม่เชื่อมั่น

 

ที่น่าสนใจคือ ความเห็นต่อความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งจากภาคประชาชน นักลงทุนผู้ประกอบการและภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 เห็นด้วยที่ ทุกฝ่ายควรร่วมมือ มุ่งมั่น เป็นหนึ่งเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี ในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และภาคการเมือง  ในขณะที่ร้อยละ 6.4 ไม่เห็นด้วย


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า การเปิดประเทศจะช่วยฟื้นฟูสังคม เศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนและการจ้างงาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถพาประเทศเดินหน้าสร้างความเจริญในหลายด้านผ่านวิกฤตโควิดสู่โรคประจำถิ่น โดยได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศติดอันดับต้นๆ ของโลก  

"ซูเปอร์โพล"เผย ชาวบ้านเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฟื้นตัวหลังรัฐบาลรุกเปิดประเทศ

"ซูเปอร์โพล"เผย ชาวบ้านเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฟื้นตัวหลังรัฐบาลรุกเปิดประเทศ

 

"ซูเปอร์โพล"เผย ชาวบ้านเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฟื้นตัวหลังรัฐบาลรุกเปิดประเทศ

"ซูเปอร์โพล"เผย ชาวบ้านเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฟื้นตัวหลังรัฐบาลรุกเปิดประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชิงริเริ่มรุกเจริญสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและมิติต่างๆกับประเทศต่าง ๆ เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีนและรัสเซีย เป็นต้น

 

โดยประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยที่ทุกภาคส่วนควรมุ่งมั่น เห็นประโยชน์และเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินหน้าร่วมมือกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการรับมือกับฟื้นตัวต่อการเปิดประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคการเมือง ที่ร่วมสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้งแตกแยกให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส 
 

logoline