จับตาวันนี้ คณะรัฐมนตรี เคาะมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซิน 2 เดือน รอลุ้นกันเลยว่าราคาน้ำมันจะลดลงเท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จับตา กระทรวงการคลัง จะเสนอปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซิน 2 เดือน หลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ เพื่อบรรเทาภาระน้ำมันแพงให้กับประชาชน

 

จับตาวันนี้ ครม. เคาะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซิน 2 เดือน

 

ในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไทยไตรมาสแรก ของปี 2565 จะอยู่ที่เท่าใด และดูข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีด้วย

ส่วนวาระอื่น ๆ มีดังนี้

 

  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 พร้อมทั้งเสนอการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

 

  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบ อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
  • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)

 

  • สำนักงบประมาณ เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  • สภาพัฒน์ฯ เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580)

 

  • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19