"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศผวจ. เชียงราย เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จาก"หมู่บ้านอีก้อผาฮี้"  หมู่ที่ 10   เป็น"หมู่บ้านผาฮี้" หวังลดการเหยียดกลุ่มชาติพันธุ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65   "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จาก"หมู่บ้านอีก้อผาฮี้"  หมู่ที่ 10   เป็น"หมู่บ้านผาฮี้" 

 

โดยระบุว่า  ด้วย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก "บ้านอีก้อผาฮี้" หมู่ที่ ๑๐ ตําบลโป่งงาม

 

ขอเปลี่ยนเป็น "บ้านผาฮี้ " โดยให้เหตุผลว่า คําว่า อีก้อ หมายถึงชนเผ่าพวกหนึ่ง และอาจเป็นคําที่มีความหมายส่อไปในเรื่องของการเหยียดกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบกับหมู่บ้านดังกล่าว

 

 

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอําเภอแม่สาย โดยทั่วไปจะรู้จักในนาม หมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ซึ่งชื่อหมู่บ้านมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียกขาน เป็นระยะเวลานานและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

 

คณะกรรมการพิจารณา เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ได้พิจารณาแล้ว มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

 

ผวจ.เชียงราย ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน "อีก้อผาฮี้"  ประกาศ "ราชกิจจาฯ"

 

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก "บ้านอีก้อผาฮี้" หมู่ที่ ๑๐ ตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นชื่อ "บ้านผาฮี้ "

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ภาสกร บุญญลักษม์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>>

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน [บ้านผาฮี้]

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด