svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน7รูป

29 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ"  เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๗ รูปด้วยกัน ติดตามได้ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65   "ราชกิจจาฯ"  ผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๗ รูปด้วยกัน 

 

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๗ รูป ดังนี้

 

๑. พระเทพสุวรรณเมธี เป็น พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดจริยวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒. พระมงคลวัชโรดม เป็น พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จังหวัดภูเก็ต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน7รูป

 

๓. พระวชิรเขมคุณ เป็น พระราชวชิรเขมคุณ อดุลวิปัสสนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์๑ พระครูใบฎีกา ๑ 

 

๔. พระมหาบรรจบ ขนฺติโก (เปรียญธรรม ๘ ประโยค) เป็น พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๕. พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเมธี

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน7รูป

๖. พระมหาสำรวญ สีลส วโร (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิราจารย์

 

๗. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรบัณฑิต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๗ รูป 

logoline