เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม กําหนดอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ เพื่อควบคุม อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ


ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กําหนดอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ ขึ้นที่ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๕๘ ตารางวา เพื่อควบคุม อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยให้สังกัดเรือนจํากลางคลองไผ่ นั้น

 

เนื่องจากเรือนจํากลางคลองไผ่ได้จัดตั้งสถานที่คัดกรองและเฝ้าสังเกตอาการผู้ต้องขังเข้าใหม่ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอขยายอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพให้ครอบคลุมบริเวณดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อให้สถานที่คัดกรองและเฝ้าสังเกตอาการผู้ต้องขังเข้าใหม่สามารถคุมขังผู้ต้องขังได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินในความครอบครองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๔ ยุบเลิกการกําหนด อาณาเขตเรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดอาณาเขต เรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 


และให้กําหนดอาณาเขตขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งเดิม ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๒ งาน ๑๔.๑๖ ตารางวา โดยเรียกชื่อว่า “เรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อควบคุม อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หรือดําเนินการอื่น ๆ ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยให้สังกัดเรือนจํากลางคลองไผ่


ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


สมศักดิ์ เทพสุทิน 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ กําหนดอาณาเขต"เรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ" เนื้อที่ 70 ไร่

ราชกิจจาฯ ประกาศ กําหนดอาณาเขต"เรือนจําชั่วคราวถนนมิตรภาพ" เนื้อที่ 70 ไร่