svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ราชกิจจาฯ"เผยสรรพากรเว้นภาษีเงินได้จากการโอน"คริปโทฯ" เช็กได้ที่นี่

01 เมษายน 2565
1.1 k

"ราชกิจจาฯ" เผย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอน"คริปโทฯ" เช็กได้ที่นี่

2 เม.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 424) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (104) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 380 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

 

สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 การคำนวณผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอน คริปโทเคอร์เรนซีหรือ โทเคนดิจิทัลซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อได้เลือกใช้ วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างใดแล้ว ให้ใช้วิธีการทางบัญชีนั้นในการค านวณผลประโยชน์และ ผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลดังกล่าวตลอดปีภาษี

 

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือในวันสุดท้ายของปีภาษีจากการคำนวณ โดยใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือราคานี้เป็นราคาทุนสำหรับคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือยกมาสำหรับปีภาษีถัดไปด้วย

"ราชกิจจาฯ"เผยสรรพากรเว้นภาษีเงินได้จากการโอน"คริปโทฯ" เช็กได้ที่นี่

"ราชกิจจาฯ"เผยสรรพากรเว้นภาษีเงินได้จากการโอน"คริปโทฯ" เช็กได้ที่นี่

ข้อ 2 ผู้มีเงินได้จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดทำบัญชี เพื่อแสดงรายการผลกำไรและผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล และเก็บรักษา รายการดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมิน ตรวจสอบได้ โดยให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 

(1) ชื่อย่อของคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

 

(2) วันที่และเวลาที่โอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

 

(3) ประเภทรายการธุรกรรม

 

(4) ปริมาณคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทำการโอน

 

(5) ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทำการโอน

 

(6) มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่คำนวณตาม (4) และ (5) ในหน่วยบาท ( 7 ) ค่าธรรมเนียมการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในหน่วยบาท ( 8 ) ต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล 

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

 

คลิกอ่าน ประกาศสรรพากรฉบับเต็ม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล