svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมการขนส่งทางบก ป้ายทะเบียนรถยนต์แบบใหม่ ใส่ชื่อตัวเองได้ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

12 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่น "ป้ายทะเบียนรถยนต์" ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 

สาระสำคัญของ “แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ”  

 • แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่ตัวอักษรประจำหมวดมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์
 • ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

 

การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • 1.ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นคำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษหรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้
 • 2.ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถนำตัวอักษร คำหรือข้อความตาม ข้อ 1 ที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรับฟังความคิดเห็นตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด
 • 3.เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดแล้ว ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะเสนอนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศเป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

การพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • 1. ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ข้อความที่พ้องหรือมุ่งหมาย ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม เป็นต้น
 • 2. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน หรือเสียดสีสังคมหรือบุคคล หรือไม่เป็นคำ หรือข้อความที่สื่อความหมายส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหยาบคาย เช่น คำผวน คำแสลง เป็นต้น
 • 3. ไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น ข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น
 • 4. ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น ข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้นำทางศาสนา เป็นต้น
 • 5. ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูก ประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น
 • 6. ไม่ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น ข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น
 • 7. ไม่เป็นคำหรือข้อความที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวด
 • 8. ตัวอักษร คำหรือข้อความเมื่อนำไปใช้กับหมายเลขทะเบียนเมื่อนับรวมกันในแนวนอนทั้งตัวอักษร สระและหมายเลขทะเบียน จะต้องไม่เกิน 7 ตัว

 

ในการพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความ ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • 1. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวอักษร คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • 2. ให้ความเห็นชอบตัวอักษร คำหรือข้อความที่ใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ
 • 3. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อทราบในการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการทรงสิทธิไว้ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบตัวอักษร คำหรือข้อความตามที่เห็นสมควร มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 • 4. ตัวอักษร คำหรือข้อความที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้ใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถนำเสนอนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศกำหนดตัวอักษรประจำหมวดสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป้ายทะเบียนรถยนต์ใส่ชื่อตัวเองได้ มีผลบังคับใช้แล้ว