svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ทวี สอดส่อง"จี้รัฐสร้างสวัสดิการเด็ก-เยาวชนถ้วนหน้า

"ทวี สอดส่อง" จี้รัฐบาลสร้างสวัสดิการถ้วนหน้าให้เด็ก-เยาวชน ย้ำเป็นการลงทุนได้ผลคืนกลับมา 7 เท่า เพื่อนำพาประเทศในอนาคต

11 มกราคม 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลปัจจุบันยังไม่มี "นโยบายเจริญพันธ์ุ" ที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดถึงเชิงตะกอนที่เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนอย่างเสมอหน้า ด้วย "สิทธิที่เสมอกัน" ไม่ว่ายากดีมีจน ภายใต้หลักการที่ว่าสวัสดิการเป็น "สิทธิ" อันพึงมีของประชาชน มิใช่เพียงแค่ "หน้าที่" ของรัฐในการสงเคราะห์คนอนาถา ตัวอย่างชัดเจน จัดงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เป็นสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องการการดูแลและสําคัญต่อพัฒนาการที่สุด

 

โดยรัฐบาลต้องจัดงบอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน แต่จัดงบสำหรับอุดหนุนให้เด็ก 2.82 ล้านคนเศษ เป็นเงิน 16,659 ล้านบาทเศษ เท่านั้น แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่พบว่ามีเด็ก 4.46 ล้านคนเศษ มีเด็กตกหล่นประมาณ 1.64 ล้านคน ที่ไม่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุน (ใช้เงินประมาณ 11,808 ล้านบาทเศษ) ทำให้เสียโอกาสได้รับการพัฒนาซึ่งส่งผลต่อพัฒนาศักยภาพในระยะยาว

 

\"ทวี สอดส่อง\"จี้รัฐสร้างสวัสดิการเด็ก-เยาวชนถ้วนหน้า

 

 

ทั้งนี้ จากงานวิจัยพบว่าการลงทุนสําหรับเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น และจะได้ผลกลับคืนมาถึง 7 เท่า

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครอง ควรต้องมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ ให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิเศษ รวมทั้งเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ

"รัฐตัองมีนโยบายเด็กและเยาวชนรวมของประเทศ ที่เป็นหลักประกันว่าทุกคนต้องมีสิทธิในการอยู่รอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ มีมาตรการเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนประชาธิปไตยเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำพาประเทศชาติในอนาคต พร้อมกับสนับสนุนให้มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่เยาวชนด้วย" พ.ต.อ.ทวี กล่าว