จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยโควิดกลายพันธุ์ “โอมิครอน” รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอมิครอนเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา เร่งการสอบสวนโรคหาไทม์ไลน์ ประวัติการเดินทาง ขณะที่ผู้ว่าฯ สั่ง Work Form Home

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน รายที่ 3 ของจังหวัดลำปาง เป็นชายไทย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอมิครอน ที่เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ไทม์ไลน์ ประวัติการเดินทาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด 

ผู้ว่าฯลำปาง สั่ง WFH พบเชื้อโอมิครอนโผล่รายที่ 3

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดลำปางจึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ ดังนี้

 

1.ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (WFH) หรือเหลื่อม-เวลาปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม โดยมีให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนร้อยที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.65

2.ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน พิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

 

3. งดหรือหลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคน จำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ที่กำหนดไว้เดิม หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีการงดหรือหลีกเสี่ยงการจัดกิจกรรมใดแล้ว อาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ 

ผู้ว่าฯลำปาง สั่ง WFH พบเชื้อโอมิครอนโผล่รายที่ 3

4. งดหรือหลีกเหลี่ยงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี และการอวยพรในเทศกาลปีใหม่ ขอให้เป็นลักษณะส่งเป็นกระเข้าอวยพรหรือบัตรอวยพรปีใหม่แทน ให้สำนักงานสาซารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งคันหาผู้ติดเชื้อ เชิงรุกในสถานประกอบการ ชุมชน และหรือหน่วยงาน ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

ผู้ว่าฯลำปาง สั่ง WFH พบเชื้อโอมิครอนโผล่รายที่ 3

ภาพ/ข่าว : ประทีป นันทะผาบ จ.ลำปาง