ศอตช. เฝ้าระวังทุจริตงบเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาโควิด-19 รวม 12 โครงการ งบประมาณ 38,740 ล้านบาท ลงพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนการทุจริต 230 ครั้ง ใน 67 จังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

ศอตช. เฝ้าระวังทุจริตงบฟื้นฟู-เยียวยาโควิด 38,740 ล้าน

คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศอตช. เฝ้าระวังทุจริตงบฟื้นฟู-เยียวยาโควิด 38,740 ล้าน

พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) และรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ การกำหนดกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต (Clearing House)

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ ศอตช. ที่ผ่านมาและเสนอแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การรับเรื่องร้องเรียนของ ศอตช. ปัจจุบันมีจำนวน 880 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 392 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 488 เรื่อง
  2. การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน ศอตช. ทำการเฝ้าระวังการทุจริตในช่วงระหว่างการดำเนินงานโครงการ รวม 12 โครงการ งบประมาณรวม 38,740 ล้านบาท โดยลงพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนการทุจริตและให้คำแนะนำเพื่อลดการกระทำผิดในโครงการ รวม 230 ครั้ง ใน 67 จังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
  3. เรื่องการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) มีการเสนอพิจารณากรอบแนวทางดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา จำนวน 4 ด้าน 10 มาตรการ

ศอตช. เฝ้าระวังทุจริตงบฟื้นฟู-เยียวยาโควิด 38,740 ล้าน

โดยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้เป็นรูปธรรม และพิจารณาเรื่องการให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยพิจารณางบประมาณปฏิบัติตามกรอบแนวทางเรื่องการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่