เรืองไกร เตรียเข้าร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบจริยธรรมงานเลี้ยงฝ่ายค้านที่จะมีในวันพรุ่งนี้ (7 ธ.ค.) ชี้มีมาตรฐานทางจริยธรรมกำกับอยู่ ที่ห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ส.ส.) มีการรับประโยชน์อื่นใดรวมอยู่ด้วย หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 ธันวาคม  2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยกรณีตามที่มีข่าวจากพรรคฝ่ายค้านจะมีการจัดเลี้ยงกระชับมิตรในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม เวลา 18.00 น. ที่โรงแรมเอสซี พาร์ค ว่า ข้อเท็จจริงตามข่าวเมื่อ 22 พ.ย. ที่ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า “โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดงานสานสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่ 7 ธันวาคม โดยจะได้แถลงถึงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินบทบาทการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา และการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต”
 

และข้อเท็จจริงตามข่าวเมื่อ 4 ธ.ค. ที่ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า “ในเวลา 18.00 น. จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เนื่องจากพรรคพท. และพรรคเพื่อชาติ ได้มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแนะนำ กก.บห.ชุดใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงานร่วมกันต่อไป”
 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามข่าวดังกล่าวทำให้เข้าใจได้ว่า จะมีการจัดเลี้ยงพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 18.00 น. ที่โรงแรม SC Park นั้น แต่ปัจจุบันมีมาตรฐานทางจริยธรรมฯ กำกับอยู่ โดยเฉพาะข้อ 9 และข้อ 10 ที่ห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ส.ส.) มีการรับประโยชน์อื่นใดรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาได้


เรืองไกร จ่อร้อง ป.ป.ช. ตั้งแท่นสอบจริยธรรม งานเลี้ยงฝ่ายค้าน

 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เป็น ส.ส. ที่จะไปร่วมงาน โดยมิได้มีการออกเงินเอง หรือมีผู้อื่นผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดออกเงินให้ ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับประโยชน์อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ เป็นการรับที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ ที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 9 และข้อ 10 ตามมาได้

“เรื่องอย่างนี้ ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานได้จากโรงแรมผู้ให้บริการ เช่น ใครเป็นเจ้าภาพ ใครออกค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น และเมื่อตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรือพรรคการเมืองใดเป็นผู้จ่ายเงิน ซึ่งหากเป็นพรรคการเมืองก็จะต้องทำบัญชีตามพรป.พรรคการเมือง และ มี ส.ส.รายใดบ้างที่ไปร่วมงาน ก็จะทำให้ ป.ป.ช. ได้หลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไป ”

 

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า ถ้า ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(ส.ส.)ที่ได้รับเลี้ยง มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 9 และข้อ 10 ก็อาจจะมีปัญหาตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคสาม คือ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา หากเป็นเช่นนั้น ก็จะมีผลไปถึงการเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง (18) ด้วย


 

“สรุปว่า กรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช.รีบทำการตรวจสอบว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใด (ส.ส.) มีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ หรือไม่ โดยในเช้าวันที่ 7 ธ.ค. จะส่งหนังสือถึง ป.ป.ช. ทางไปรษณีย์ EMS ”