กกต. ตั้ง "แสวง บุญมี" เป็นรักษาการเลขาธิการ กกต. -นายทะเบียนพรรคการเมือง มีผล 1 ธ.ค.นี้ พร้อมเตรียมเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. ที่ว่างลงถึง 4 ตำแหน่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (30 พ.ย.) มีรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่ง กกต.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ภายหลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้ยื่นลาออกมีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 โดยระบุว่า เพื่อให้ภารกิจของสำนักงาน กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการ กกต.


 

     ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 54 และมาตรา 75 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ข้อ 13 และข้อ 99 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2564 ข้อ 10 และข้อ 11 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.

     ทั้งนี้ การประชุม กกต. สัปดาห์หน้าสำนักงานฯ จะมีการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องของการสรรหาเลขาธิการ กกต. คนใหม่ ซึ่งตามระเบียบ กกต. แล้ว จะต้องเป็นการเปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสัญญาจ้าง 5 ปี

 

     อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. ว่างลงถึง 4 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งเลขาธิการ กกต. 1 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการ กกต. 3 ตำแหน่ง เนื่องจากคนเดิมเกษียณอายุราชการ

 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.