กรมอนามัยแนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ

 

กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด-19

 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งหลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์  การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่แออัด

2) ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา

3) ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน  เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด-19

 

4) ควบคุมดูแล ให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5) จัดระยะห่างของผู้ที่มา ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน

6) ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างเดินทางที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ และเมื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย โดยใช้เวลา ให้น้อยที่สุด  เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว