กทม.เปิดเรียนวันแรกแบบ On-Site ภายใต้ 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริมป้อกกันโควิด-19 โดยจะมีการสลับกันมาเรียนตามตาราง และงดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนลดลง อีกทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 96 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 80 กรุงเทพมหานครจึงได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 รวมทั้งสิ้น 109 โรงเรียน แบบ On-site ในวันที่ 15 พ.ย.64 นี้ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนที่จะเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่กำกับบริหารราชการสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

กทม. เปิดเทอมมัธยมวันแรก On-Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

สำหรับ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1.Distancing เว้นระยะห่าง 2.Mask wearing สวมหน้ากาก 3.Hand washing ล้างมือ 4.Testing คัดกรองวัดไข้ 5.Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด

กทม. เปิดเทอมมัธยมวันแรก On-Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1.Self - care ดูแลตนเอง 2.Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว 3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5.Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง ด้าน 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2.ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ - ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และ 7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

กทม. เปิดเทอมมัธยมวันแรก On-Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

"วันนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งมีการตรวจ ATK นักเรียนในช่วงที่ผ่านมา จำนวน 600 คน ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ หลังจากนั้นจะมีการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10- 20 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด สำหรับการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ออกเป็น 2 กลุ่มๆละประมาณ 600 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,365 คน โดยสลับกันมาเรียนตามตาราง กลุ่ม A จะเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B เรียนแบบ On-hand เรียนที่บ้าน โดยหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด รวมทั้งงดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน" รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

กทม. เปิดเทอมมัธยมวันแรก On-Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด