นักศึกษา ปนป.11 กลุ่มไก่ฟ้า ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ "ปกาเกอะญอ" เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 11 (ปนป.11) กลุ่มไก่ฟ้า สถาบันพระปกเกล้า เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์บริการวิชาการและหารือถึงแนวทางในการร่วมกันออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มมูลค่า แต่ยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาสถาบัตยกรรม สาขานวัตกรรมการออกแบบ รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มสตรีบ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นักศึกษา ปนป.11 จับมือ ม.ราชภัฏเชียงราย พัฒนาผ้าทอ "ปกาเกอะญอ"
 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ กล่าวว่า จากการได้ร่วมกันหารือในครั้งนี้ ทางคณจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีที่จะช่วยดูผลิตภัณฑ์และจัดทำเป็นแบบตัวอย่างเพื่อให้กับกลุ่มสตรีบ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยงได้นำไปต่อยอดและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง เพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้โดยปกติทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ  

นักศึกษา ปนป.11 จับมือ ม.ราชภัฏเชียงราย พัฒนาผ้าทอ "ปกาเกอะญอ"

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื้อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค COVID-19" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคต มีความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิถีประชาธิปไตย 

นักศึกษา ปนป.11 จับมือ ม.ราชภัฏเชียงราย พัฒนาผ้าทอ "ปกาเกอะญอ"