ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยทหารที่นครราชสีมา เยี่ยมโรงงานสรรพาวุธ เดินหน้านโยบายพึ่งตนเองยกระดับอุตสาหกรรมทหาร พร้อมดูพัฒนาการผลิต-ฝึกสุนัขทหาร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (28 ต.ค.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยไปที่กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งเป็นโรงงานของกองทัพบกที่กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถ การผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและหน่วยงานสายการผลิต โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตั้งแต่การผลิตปลอกกระสุน การผลิตลูกกระสุน จนถึงการบรรจุหีบห่อ  

     พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่กองทัพบกสามารถพัฒนา และพึ่งพาตนเอง มีโรงงานผลิตกระสุนได้เอง เพื่อใช้ในภารกิจทั้งการฝึกและการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทหาร ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ สำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรมสรรพวุธนั้น เรื่องความปลอดภัยของโรงงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสถานที่ผลิตยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญของกองทัพ จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยและระบบการเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก
 

     ทั้งนี้ กองทัพบกให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายการพึ่งพาตนเอง ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้” บูรณาการงานวิจัยพัฒนา การกำหนดมาตรฐานและการผลิตยุทโธปกรณ์ระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานภายนอก ภารัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถสนับสนุนให้กับเหล่าทัพอื่นได้ 

ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยทหารที่นครราชสีมา ดูการผลิตกระสุน-ฝึกสุนัขทหาร

     นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังเดินทางไปที่ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ชมสาธิตการฝึกสุนัขเตรียมฝึก และการฝึกสุนัขใช้งานสากล ตามโครงการพัฒนาการผลิต การฝึก และการใช้งานสุนัขทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ศูนย์การสุนัขทหาร ต้องให้ความสำคัญกับการผลิต การดูแล และการฝึกสุนัขทหาร ให้เป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความสำคัญ เนื่องจากสุนัขทหาร สามารถสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสูญเสียระหว่างการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลได้ รวมทั้งการคัดเลือกกำลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุนัขทหารด้วย

     จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมอาคารบ้านพักของกำลังพล ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะที่พักอาศัย มีนโยบายให้ปรับปรุงและซ่อมแซม ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานต่อไป

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก