กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตสายการบินเข้าไทย รับนักท่องเที่ยว 46 ชาติ เที่ยวประเทศไทยไม่กักตัว มีผล 1 พ.ย.นี้

23 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่2) 2564 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ 

ประกาศดังกล่าวระบุ ได้รับอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล สำหรับบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

 

สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับล่าสุด และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกัน COVID-19

เกณฑ์สายการบินเข้าไทย เปิดรับนทท. 1 พ.ย. เกณฑ์สายการบินเข้าไทย เปิดรับนทท. 1 พ.ย.