ที่ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

มีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยให้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชน เป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาภาวะผู้นำสร้างเสริมอุดมการณ์เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และกลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน โดยวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี นายอดุลย์ วิเชียรชัย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล และทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน