กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กกต.อบต.ทั้ง 179 แห่งใน 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ จัดเตรียมสถานที่พร้อมในการเปิดรับสมัคร นายก อบต. และสมาชิก ส.อบต.ระหว่าง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 แล้ว

10 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายนเรศ สุวรรณกูฎ ผอ.กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก ส.อบต. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ มีจำนวน 179 อบต.ที่จะต้องเปิดรับสมัครทั้งตำแหน่ง สมาชิก ส.อบต.และตำแหน่ง นายก อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และมีคำสั่งให้มีการเปิดรับสมัคร ส.อบต. และนายก อบต.ในวันที่ 11 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา50 ได้มีกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้วนั้น

 

กกต.พร้อมเลือกตั้งอบต. 179 แห่งทั้งจังหวัด
 

 โดยขณะนี้ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ กกต.จังหวัด ได้ทำการแต่งตั้ง และประชุมซักซ้อม คณะกรรมการ กกต.ตำบล แห่งละ 3 คน จำนวน 179 แห่ง พร้อมจัดการแต่งตั้ง ปลัด อบต.ทุกแห่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อบต.นั้นๆ แล้ว ซึ่งเตรียมการรับสมัครพร้อมทุกแห่งแล้ว โดยก่อนหน้านี้ กกต.จังหวัดได้ทำการจัดการอบรมชี้แจง ในการเตรียมสถานที่รับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศ กกต.ส่วนกลาง ได้ชักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.ครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยการแต่งตั้ง อสม.ประจำหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจคัดกรอก การเว้นระยะห่าง การวางจุดล้างมือ รวมทั้งการอนุญาตให้ผู้ที่จะสมัคร ก่อนเข้าไปในสถานที่ ต้องการสวมหน้ากากอนามัย และเข้าไปได้เพียงผู้ที่จะสมัคร กับผู้ติดตามอีกเพียง 1 คน รวมเป็น 2 คนเท่านั้น

 

กกต.พร้อมเลือกตั้งอบต. 179 แห่งทั้งจังหวัด

โดย นายนเรศ สุวรรณกูฎ ผอ.กกต.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร หรือ นายก อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษ โดย อบต.ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 179 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดย กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเรียนรายละเอียดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ,หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ในคราวประชุมกรมการจังหวัด 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งภาคเอกชน สื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดการเลือกตั้ง จากนั้นก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ ก.อบต.ตั้ง อบต.ละ 3 คน และแต่งตั้งปลัด อบต.เป็น ผอ.กกต.ประจำ อบต.นั้นๆ พร้อมจัดประชุมชี้แจงในการเตรียมการรับสมัคร ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 11 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยใช้สถานที่รับสมัครเป้นสำนักงาน อบต.ทุกแห่ง ทั้ง 179 แห่ง ใน 22 อำเภอ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และหากท่านใดพบเห็นการกระทำกฎหมายการเลือกตั้ง ก็ขอความร่วมมือแจ้งได้ที่ กกต.อบต. หรือ กกต.จังหวัด หรือ สถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อช่วยกันในการทำการเลือกตั้งให้โปร่งใส ได้คนดีตามที่พี่น้องประชาชนต้องการ เข้ามาบริหารท้องถิ่นเราต่อไป

  กกต.พร้อมเลือกตั้งอบต. 179 แห่งทั้งจังหวัด

โดย  - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์