ผลอนามัยโพล ประเด็น “ความพร้อมของคนไทย กับการเปิดโรงเรียน” พบมีความพร้อมเปิดเรียน จำนวนผู้เรียนห้องละไม่เกิน 25 คน พร้อมควบคู่เรียนออนไลน์

7 ตุลาคม 2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจประเด็น “ความพร้อมของคนไทย กับการเปิดเรียน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 - 30 ก.ย. 2564

 

พบ 69 เปอร์เซ็นต์ "ผู้ปกครองเห็นด้วยต่อการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 - 17 ปี"  เพราะอยากให้เด็กไปโรงเรียน และใช้ชีวิตปกติ และป้องกันเด็กที่มีโรคประจำตัว

ส่วนผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ยังขาดข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในเด็ก กลัวจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กในอนาคต

สำหรับความพร้อมต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ในเดือน พ.ย.2564 พบว่ามีความพร้อมเปิดเรียน 88 เปอร์เซ็นต์

 

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ในสถานศึกษา พบว่า

87 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับมาตการการแสดงข้อมูลผลการประเมินคัดกรองความเสี่ยง ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากร 

85 เปอร์เซ็นต์ ให้มีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เรียนห้องละไม่เกิน 25 คน

82  เปอร์เซ็นต์ มาตรการการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ และภายในสถานศึกษาควบคู่กันทุกวิชา 

ทั้งนี้  สถานศึกษาที่พร้อมเปิดขอให้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ได้แก่

  1. .ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID 2 Plus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID ถือปฏิบัติเข้มข้นต่อเนื่อง
  2. จัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
  3. จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
  5. จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระยะๆ
  6. ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจากโรงเรียนอย่างเข้มข้น
  7. จัดให้ School pass หรือระบบติดตามเข้มงวดของนักเรียน ครูและบุคลากร ทั้งผลการเฝ้าระวังตนเองผ่าน Thai save Thai สม่ำเสมอ ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจโดยใช้วิธี Rapid Antigen Test รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน