สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เสนอรัฐตั้งกองทุนสนับสนุนการออมก่อนกู้ ให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางกู้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาหนี้เสีย

ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล กล่าวในงานสัมมนา “วัคซีนเศรษฐกิจ กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โค้งสุดท้ายปี 2564” ระบุว่า

ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทยในปัจจุบัน ไม่มีพื้นฐานที่จะทำให้มีความมั่นคงในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแม้ขณะนี้จะประสบปัญหาการระบาดของโควิด 19 แต่ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้รับผลกระทบต่างจากไทยที่ประสบปัญหาค่อนข้างมาก ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ต้องเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้ง เนื่องจากระบบของไทยมีเงินออมก่อนกู้น้อยมากจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้ที่เป็นระบบ

โดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เคยเสนอคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการออมก่อนกู้ เรียกว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมหรืออุดหนุนที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นวัคซีนระยะยาวที่จะสามารถกระตุ้นทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และให้ระบบผู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง โดยกองทุนนี้จะช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้กู้ ซึ่งกองทุนนี้จะใช้ในการสนับสนุนการออมเงินดาวน์ โดยผู้ที่ออมเงินดาวน์ตามกำหนดระยะเวลาจะได้โบนัสจากการออม โดยให้ผลตอบแทนจากการออมเงินดาวน์สูงตั้งแต่ 25-50% ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ ทำให้ช่วยเหลือผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีกำลังซื้อ

ซึ่งผู้ที่มีเงินออมสูงจากระบบนี้ จะสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ง่ายขึ้น และจะทำให้อัตราการปฎิเสธสินเชื่อลดลง เป็นระบบที่จะสามารถสร้างกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงขึ้น จากปัจจุบันระบบเงินกู้ของไทยเอื้ออำนวยหรือผ่อนปรนให้ให้ผู้กู้มาก เงินดาวน์ต่ำมาก ทำให้เกิดปัญหาหนี้เสีย หรือการค้างชำระได้ง่าย การสนับสนุนให้มีการออมก่อนกู้จะแก้ปัญหาจุดนี้ได้