ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศของธนาคารออมสิน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขปล่อย "สินเชื่อไทรทอง" ช่วยปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) ในส่วนของจํานวนเงินให้กู้ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน และเพิ่มเติมประเภทหลักประกัน เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น
ประกาศราชกิจจาฯ"สินเชื่อไทรทอง"ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ประกาศราชกิจจาฯ"สินเชื่อไทรทอง"ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๕ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๙๖ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน

 

เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รหัส 04-12-12/55 )และกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้กู้
๑.๑ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
๑.๒ มีอายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน ๖๕ ปี
 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์การกู้
๒.๑ เพื่อการอุปโภคบริโภค
๒.๒ เพื่อไถ่ถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
๒.๓ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

ข้อ ๓ จํานวนเงินให้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกิน ๕ เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยและไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ข้อ ๔ ระยะเวลาชําระเงินกู้
๔.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู่ไม่เกิน ๗ ปี
๔.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน ๒๕ ปี

 

ข้อ ๕ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

 

ข้อ ๖ หลักประกันเงินกู้
ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๖.๑ บุคคลค้ําประกัน
๖.๒ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติอื่น ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทัย รัตนากร
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)