กองทัพอากาศ ยืนยัน จัดหายุทโธปกรณ์ ยึดผลประโยชน์ของชาติ-กองทัพเป็นสำคัญ ไม่ได้รวบรัดโครงการให้จบเดือนนี้ ย้ำ เปลี่ยนวิธีประกวดราคา จากการคัดเลือกมาเป็นวิธีเจาะจง เป็นไปตามกฎหมาย

28 กันยายน 2564 พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม (GBAD) และ โครงการจัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ำวานนี้(27ก.ย.) ว่า กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม (GBAD) 1 ระบบ เพื่อพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะฐานบินปฏิบัติการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งระบบมีกำหนดหมดอายุการใช้งานในปี 2564 โดยกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดหาระบบทดแทน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถให้ปฏิบัติภารกิจป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารและป้องกันภัยทางอากาศ ตามที่ระบุไว้ในสมุดปกขาวกองทัพอากาศ 2563

พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศ

สำหรับข้อกล่าวอ้างว่า กองทัพอากาศ พยายามรวบรัดโครงการให้จบก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2564 ข้อเท็จจริงคือ โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการรวบรัดโครงการตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด

 

ส่วนการเปลี่ยนวิธีการประกวดราคาจากการคัดเลือก มาเป็นวิธีการเจาะจงเพียงบริษัทเดียว ซึ่งอาจเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐนั้น ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้

กองทัพอากาศ แจง จัดหายุทโธปกรณ์ เป็นไปตามกฏหมาย

สำหรับโครงการจัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทัพอากาศดำเนินการเพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ โดยได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น พร้อมย้ำว่า การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศทุกโครงการ ทำตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและกองทัพอากาศเป็นสำคัญ