สกพอ. ร่วมมือ กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการอีอีซี สร้างต้นแบบใช้นวัตกรรม เชื่อมโยงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณ สะดวก คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง 

อีอีซีผนึกบัญชีกลางเชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายงบฯ โปร่งใส-ตรวจสอบได้
ความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงฯ ระหว่าง สกพอ. และกรมบัญชีกลาง ครั้งนี้ จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีอย่างบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐ เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซี และพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐผ่านทางเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใส เพื่อให้พื้นที่อีอีซี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อีอีซีผนึกบัญชีกลางเชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายงบฯ โปร่งใส-ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ. ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี โครงการและงบประมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด หรือแม้แต่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในพื้นที่ EEC ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีอีซีผนึกบัญชีกลางเชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายงบฯ โปร่งใส-ตรวจสอบได้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ เป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สกพอ. กับกรมบัญชีกลาง ยังถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือรัฐบาล 4.0 ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

อีอีซีผนึกบัญชีกลางเชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายงบฯ โปร่งใส-ตรวจสอบได้

นายประภาศ  คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบภารกิจและนโยบายของรัฐบาล โดยกรมบัญชีกลางมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐไว้รองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การให้บริการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและกรมบัญชีกลางในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลให้สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน รวมถึงการรวบรวมข้อมูล สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมให้ครบถ้วนทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
   อีอีซีผนึกบัญชีกลางเชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายงบฯ โปร่งใส-ตรวจสอบได้
“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ. ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี โครงการและงบประมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐ และถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือรัฐบาล 4.0 ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว