อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564

21 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุมค้ำคูณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานอัญเชิญรับโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ให้แก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  มอบโล่รางวัลสิงห์ทองให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และมอบโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ประจำปี 2564  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

อุบลฯจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน

รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่  หมู่บ้านสองคอน  หมู่ที่ 10  ตำบลตบหู  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่นระดับจังหวัด  นายสมหมาย หงส์คำผิว  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านแมด  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่นระดับจังหวัด  นางสาวรุ่งเรือง สีหาบุตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
 

รางวัลกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านแมด หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ประจำปี 2564  สำหรับตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

  อุบลฯจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน

จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ  ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น และชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน

โดย - กฤษณะ วิลามาศ