ดีเอสไอ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้าน อธิบดี DSI ให้คำมั่นจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

16 กันยายน 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำโดย พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดี DSI พร้อมด้วย พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล พ.ต.ท. สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผอ.กองนโยบายและยุทธศาสตร์ และน.ส.สุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนข้าราชการ DSI เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ 4 รางวัล ได้แก่ 

 

1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

2.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  

4. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน "รู้ทัน" (ROOTAN) : มาตรการเชิงรุกรองรับอาชญากรรมไซเบอร์ในช่วงสถานการณ์โควิด ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ดีเอสไอ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

อธิบดี DSI ให้คำมั่นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน เพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในระบบการบริหารราชการไทย ต่อไป
ดีเอสไอ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม 

 

ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐ (4รางวัล) รางวัลบริการภาครัฐ (103 รางวัล) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (78 รางวัล) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (49 รางวัล) และจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ดีเอสไอ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564