เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สิงห์ชัย ทนินซ้อน ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

16 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สิงห์ชัย ทนินซ้อน ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด