ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณประจำปี 2564 จำนวน 771 อัตรา ตามคาด "วรเกียรติ" นั่งปลัดกลาโหม "สมประสงค์" ผู้นำทัพเรือ และ "นภาเดช" ทัพฟ้า

วันนี้ (14 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 771 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปลัด กห., ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) และผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ฯลฯ

สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม -พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม -พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม -พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม -พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม -พลอากาศเอก สฤษฏ์พงศ์ วัฒนวรางกูร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม -พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ทีมงานนายกฯ) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

กองบัญชาการกองทัพไทย -พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด -พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด -พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด -พลเอก ณตฐพล บุญงาม เป็น เสนาธิการทหาร -พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็น รองเสนาธิการทหาร -พลตรี วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล


 

**กองทัพบก -พลเอก อภินันท์ คำเพราะ เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก -พลโท เจริญชัย หินเธาว์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก -พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก -พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ เป็น เสนาธิการทหารบก -พลโท ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา -พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 -พลตรี สวราชย์ แสงผล เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 -พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ -พลตรี ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า -พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

**กองทัพเรือ -พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ  -พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ -พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ -พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เป็น เสนาธิการทหารเรือ -พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

**กองทัพอากาศ -พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ -พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ -พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ -พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ -พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ -พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

(อ่านต่อรายละเอียด)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯนายพลทหาร 771 นาย